Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του Τομέα Μηχανολογίας, μαθήματα που διδάσκονται δηλαδή στην Β' τάξη,  είναι :

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ

Μηχανική-Αντοχή Υλικών

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών

3E

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας

Τεχνολογία Κατεργασιών

2Θ+4Ε

Στοιχεία Ηλεκτρολογίας

2Θ+3E

ΣΥΝΟΛΟ 18

Στην Γ" τάξη οι μαθητές επιλέγουν ανάμεσα στις ειδικότητες του Τομέα που είναι οι ακόλουθες :